I.

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností. Jako záruční list slouží faktura - daňový doklad, který kupující obdrží současně se zbožím. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat.


II.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.


III.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.


IV.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.


V.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.


VI.

Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: - dodání chybějícího zboží - přiměřenou slevu z kupní ceny - odstoupení od smlouvy.


VII.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu – daňový doklad a vlastní reklamované zboží.


VIII.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.


IX.

Kupující při uplatňování reklamace pošle tento reklamační řád jako objednávku a do krátké zprávy napíše o co jde a jak by si to přál nejlépe řešit, nebo ho zašle písemně faxem nebo poštou na adresu prodejce. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.